Gode män

Vårdnadshavare

 

 

 

   
         

Information om RGMV för utskrift
 

 Bli medlem i RGMV

Uppdraget som god man


Nyhetsarkiv 2015

www.godmanakuten.se

                                                                      

Asylrätten, möte hos Advokatsamfundet 
Åke Engman, länsombud i Uppland, lämnar här en kort rapport från den informationskväll om asylrätten och aktuell lagstiftning som Advokatsamfundet genomförde den 22/8 på samfundets kansli i Stockholm under ledning av advokaterna Petter Aasheim och Ignacio Vita. Fredrik Beijer Migrationsverket medverkade också. Läs mer


Anställda vägrar fatta avvisningsbeslut.

Media rapporterar att Migrationsverket lider av växtvärk och brottas med ineffektivitet. Det konstateras i en internrapport. Bland annat skylls på anställda födda på 80- och 90-talet som beskrivs som ”anställda som vant sig vid att bli skjutsade hit och dit och få allt de pekar på”. Dessutom konstateras att vissa anställda vägrar fatta avvisningsbeslut.

Men Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket, och Marie-Louise Koskinen, HR-direktör, reagerar kraftigt på några formuleringar i en intern rapport som nu lyfts fram i massmedia.

– Beskrivningen av våra medarbetare som ”curlade 80-talister” stämmer inte.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/miragtionsverket-skyller-allt-farre-asylbeslut-pa-curlade-80-talister

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-08-26-Chefer-pa-Migrationsverket-vander-sig-mot-pastaendet-om-curlade-80-talister.html

 


Parallel vardag 
"När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. 

Rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" belyser den svenska mottagningen av dem." (FORTE 2016-07-06) Nyhetsbrev nr 12, augusti 2016


Beslut i mål om byte av offentligt biträde
Skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt förtroende 
för har ansetts föreligga när några betydande biträdeskostnader ännu inte kunnat uppstå i målet. (Högsta förvaltningsdomstolen  2016-06-21)
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2016/Juni/6499-15.pdf


Nytt ersättningssystem
Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att underlätta införandet av ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn den 1 januari 2017.
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/06/uppdrag-till-migrationsverket-med-anledning-av-nytt-ersattningssystem-for-ensamkommande-barn/
Rekrytering och utbildning av gode män

-Erbjudande om utbildning


-Utbildningsplan


Rekrytering av gode män
Den stora bristen på gode män gör det extra angeläget för kommuner att omedelbart vidta effektiva åtgärder. RGMV kan i viss omfattning hjälpa till med att anordna och genomföra rekryteringsmöten på olika platser i landet.
Rekrytering


Medlemsavgift för 2016
Som medlem får du stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor, du kan medverka till att förbättra förutsättningarna för gode män så att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett och är försäkrad om olyckan skulle vara framme. Se medlemskap

Försäkring
Som medlem i RGMV kan du som är god man eller
särskilt förordnad vårdnadshavare nu teckna en ansvars försäkring  som ger rättsskydd och skydd vid förmögenhets skada. Läs mer


Godmancentrum
Har du frågor om uppdraget kan du kontakta gode män med erfarenhet av uppdraget helgfria dagar. Rådgivningen vänder sig främst till nyblivna gode män.

Viveka Kitredge
 07233023578

Göran Dreveborn  076 8237723
Gunilla Öhman 070 6857684
Ann-Sofie Gothnell  0705331995
Lena Mårtensson 0705 299 799

Inga-Lill Klahr 070 7218464
Thore Jansson 070 190 45 93
Birgitta Målar 0709 18 15 64
Åke Engman 070 6824506
Christina Hahre 070 7890338
Carina Bindzau 070 7603517
Bengt Winnow 070 8553459
Annika Sehlstedt 070 8359673
Ann-Helene Danielsson 070 3166241
Anna- Lena Ståhle 070 5818835
Johnny Samuelsson 0704 820410


Utbildning för gode män
Enligt RGMV:s uppfattning bör man se till syftet med den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2015-att samtliga gode män skall vara lämpliga. För nya gode män  är en utbildning erforderlig för att dessa ska kunna anses uppfylla kravet på lämplighet. Läs mera


 

FOCUS 
RGMV fokuserar nu på att bidra till åtgärder som kan förbättra situation för de gode män som gör betydelsefulla insatser under extraordinära förhållanden och för de nya gode män som efter hand rekryteras.

RGMV uppmanar  överförmyndare och andra ansvariga myndigheter att:

1) intensifiera arbetet med  rekrytering och utbildning

2) snarast inrätta en särskild befattning inom ordinarie verksamhet med ansvar för rådgivning och stöd, men även för rekrytering och utbildning

3) upprätta ett system med mentorer för nya gode män

4) presentera en långsiktigt planering vad avser grund-och påbyggnadsutbildningar samt rekrytering

5) förbättra villkoren för gode män genom nationella anvisningar för uppdraget och enhetliga ersättningar.

Dessutom framhåller RGMV nödvändigheten av att personal på boenden startar SFI, eller liknande utbildningar i svenska, under tiden  som ungdomarna väntar på en plats i skolan.

Skolan och Socialtjänsten ska medverka till i samarbete med Arbetsförmedlingen att ungdomar kan påbörja yrkesintroduktions anställningar eller praktik på arbetsplatser som ett alternativ till sysslolöshet i väntan på skolgång.
Ungdomar som varit här relativt lång tid kan vara mentorer för nyanlända barn och ungdomar.

 Skrivelse till Justitiedepartementet
Uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga (ekb) har liksom uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare blivit ett växande specialområde som i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt god mans- och förvaltarskap.

RGMV anser att nuvarande systemet med gode män för ensamkommande barn/unga  behöver ses över. Men RGMV:s inställning är att översynen i första hand bör ske genom förändringar av nuvarande system och inte genom ett helt nytt system med s.k. professionella företrädare från socialtjänsten. Läs mer


När kommunerna tar hem "sina barn"
En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning. Läs mer


Ekonomiskt ansvar
En god man ansvarar för barnets alla angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Oavsett var barn och unga placeras är dessa grunder för uppdraget detsamma men det finns en  skillnad i den del som gäller det ekonomiska ansvaret för dem som placeras på HVB respektive för de som placeras i familjehem. Läs mer


Undantag
–Antalet barn som är i behov av placering av socialtjänsten har ökat snabbt och det finns ett akut behov i kommunerna av mer flexibla lösningar, därför har vi beslutat om tillfälliga regler som möjliggör undantag från vissa av bestämmelserna, säger Socialstyrelsens rättschef Pär Ödman.” Socialstyrelsen 2015-12-15
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015december/

merflexiblareglerforhvb


Utbildning för nyanlända elever

Asylsökande barn/unga har inte skolplikt men de har rätt att gå i skolan och är nästan utan undantag intresserade av att göra det.Läs mer


Oklarheter
Det finns oklarheter dels vad avser en god mans rätt att ta emot utbetalningar från till exempel CSN och dels att dessa sätts in på den gode manens privata konto vilket ju innebär  en sammanblandning av egna medel med ungdomens.

Den nuvarande ordningen är ett bekymmer för gode män och SKL bör klargöra vad som gäller.


 

 

Medicinska åldersbedömningar
Medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige behövs. Regeringen ger därför Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område.

(Pressmeddelande från Justitiedepartementet,

Morgan Johansson 2016-05-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/

rattsmedicinalverket-far-i-uppdrag-att-genomfora-medicinska-aldersbedomningar/

 


 

Tillsyn och kvalitetskontroller
Sju av landets 21 länsstyrelser utövar idag tillsyn gentemot överförmyndare i kommunerna och granskar även tillsyn av godmanskap och särskilt förordnad förmyndare för ensamkommande barn och dessa är Stockholm, Dalarna, Skåne, Norrbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.
Men liksom för elva år sedan kännetecknas verksamheten idag av bristande tillsyn och kvalitetskontroller. 
http://data.riksdagen.se/dokument/GT04RRS26


God mans möte med ungas missbruk
Som god man förstår jag att jag måste imorgon be SOC att utreda detta eventuellt vända sig till tingsrätten och agera enligt LVU så att det blir ett nytt säkrare boende för honom. Han far ju säkert illa där om han har sug och beskriver situationen på detta sätt.Men hur får man fram konkreta bevis för droger på boendet?  Läs mer


SKL vill inte ha gode män
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anser att regeringen  snarast bör ta initiativ till att se över systemet med gode för ensamkommande barn och ungdomar.

Enligt SKL är det ytterst angeläget att lagen om  gode män för ensamkommande barn ändras. Inriktningen bör vara att ensamkommande  barn istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd.


Tillsyn av familjehemsvården
”IVO har granskat åtta nämnders uppföljning av familjehemsplacerade barn i Stockholms län. Överlag ger granskningen en positiv bild. De brister som kom fram i granskningen och bakomliggande orsaker diskuterades med nämnderna vid en återföringsdialog.” IVO 2015-11.25

http://www.ivo.se/nyheter/2015/tillsyn-av-familjehemsvarden-i-stockholm-ger-overlag-en-positiv-bild/


Kommunerna
kan göra åldersbedömningar
Av en rättslig kommentar från Migrationsverket, angående bedömning av ålder i asylärenden framgår, att kommunerna inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömning.  
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=42413

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/%C3%A5ldersbed%C3%B6mning-1 
 

 

Sök

Nyhetsbrev